• Sociālais pedagogs strādā ar bērnu, pedagogiem un ģimeni. Palīdz pilnveidot vidi, kurā dzīvo un mācās bērns. Ir svarīgi palīdzēt bērnam iemācīties prasmi dzīvot sabiedrībā, izprast sevi, izdarīt izvēli, pieņemt lēmumus, apgūt saskarsmes prasmes, radīt iespēju bērnam apmierināt bioloģiskās, sociālās un garīgās vajadzības.
• Visas iesaistītās puses apkopo informāciju, pieredzi, prasmes, lai atklātu un risinātu konkrēta bērna, bērnu grupas vai ģimenes problēmas.
• Sadarbība paver iespēju attīstīt mērķtiecīgu un koordinētu darbību, kas vērsta uz palīdzības nodrošināšanu skolā un ģimenē. Skolas sociālais pedagogs koordinē komandas darbu.
• Svarīgs priekšnoteikums veiksmīgai sadarbībai ir savstarpēja cieņa un uzticēšanās, tolerance, atzīstot un respektējot, ka ir dažādas zināšanas, lomas, ar kurām dalīties, dažādi skatījumi. Klases audzinātājs ir komandas darba neatņemama sastāvdaļa.
• Bērns atnāk uz skolu ar tām zināšanām, prasmēm un uzvedības modeli, kādu viņš ir apguvis mājās. Skola ir tā vieta, kur viņš iegūst ne tikai zināšanas, bet arī iemaņas un prasmi, kā uzvesties un dzīvot sabiedrībā. Izglītības iestāde nav tikai zināšanu krātuve, bet arī sociālās saskarsmes institūcija.
• Sociālā pedagoga redzeslokā vienmēr ir jābūt bērna tiesību aizsardzībai un drošībai skolā, mājās, un kopumā vidē, kurā bērns dzīvo. Sociālais pedagogs darbībā piesaista cilvēkus, kuriem ir pozitīva attieksme pret risināmo jautājumu.
• Sociālās prasmes palīdz sekmīgi darboties grupa un iesaistīties mācību procesā. Prasmes dod iespēju katram izmantot savu pieredzi un mācīties vienam no otra, veidojot savu pašapziņu, savas vērtības un citu cilvēku kā unikalitātes apzināšanos, interesi un rūpes vienam par otru un par grupas kopējo darba rezultātu.
• Sociālā pedagoga palīdzība vajadzīga, kad radušās problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā.
• Sociālais pedagogs nevar skatīties uz bērnu tikai kā uz skolēnu, viņam jāredz cilvēks kā kopveselums, kuram ir dažādas lomas un kurš atrodas dažādās attiecību sistēmās, pakļauts mikro vai makro vides ietekmei.

KLASES AUDZINĀTĀJA UN SOCIĀLĀ PEDAGOGA SADARBĪBA SKOLĒNA PERSONĪBAS VEIDOŠANĀ.

• Sadarbība veidojas, pamatojoties uz iesaistīto personu kopīgiem mērķiem, kopīgu darbību mērķu sasniegšanai, apzinoties katra sadarbības dalībnieka atbildību.
• Ilgstoša kopdarbība veido sapratni starp sadarbības partneriem, sniedzot jaunas zināšanas, vērtējumus un secinājumus.
• Jebkurš no sadarbības partneriem ievēro konfidencialitātes principu – uzņemas atbildību par informācijas neizpaušanu.
• Sociālā pedagoga un klases audzinātāja sadarbība izpaužas dažādos veidos, gan pārrunās par skolēna problēmsituāciju, gan ģimenes apstākļu apsekošanā, pārrunās un konsultācijās ar vecākiem.
• Sociālais pedagogs palīdz klases audzinātājam vadīt diskusijas audzināšanas stundās, kā arī var līdzdarboties vecāku sapulcēs.


Mūsdienu vide un ikdiena attīstās ļoti ātri, tā ir strauja un mainīga, kas savukārt prasa no cilvēka nepārtrauktu spēju pielāgoties un darboties līdzi dzīves straujam ritmam. Pieaugušiem tas dažkārt izraisa stresu un neapmierinātību, jo nākas saskarties ar dažādām problēmām, kuras prasa risinājumu. Taču kā ir mūsdienu skolēniem?
Skolas vide, kā zināms, nav vienkārša, un problēmas, kas rodas skolēna,, nemaz nav vienkārši risināmas – konflikti ar klasesbiedriem, problēmas ģimenē vai psiholoģiskas problēmas, kas nav retums pārejas vecumā. Visas šīs problēmas prasa individuālu pieeju un risinājumu, kas ir pārāk liela slodze skolēna nenobriedušai psihei, tādēļ, nepieciešama palīdzība, un tādu sniedz skolas sociālais pedagogs.
1. Skolas sociālā pedagoga galvenie uzdevumi:
• palīdzēt bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada grūtības mācību procesā;
• uzklausīt, novērot, informēt, konsultēt sniedzot atbalstu;
• sekmēt skolēnu, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas;
• ja nepieciešams, meklēt ģimenes mājā;
• pētīt skolas sociālo vidi;
• izzināt problēmu cēloņus; • palīdzēt skolēniem veidot dzīves prasmes;
• izstrādāt priekšlikumus un organizēt profilaktiskus pasākumus, veicot preventīvo darbu, lai novērstu un ierobežotu atkarību un dažādu problēmu izplatību skolā;
• koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem.
2. Skolas sociālais pedagogs piedalās stundās un vēro skolēnu uzvedību, kā veidojas viņu savstarpējās attiecības ar skolotāju, klasesbiedriem. Cenšas laikus pamanīt un novērst problēmas un konfliktus.
3. Skolas sociālais pedagogs piedalās vecāku sapulcēs.
4. Skolas sociālais pedagogs skolēniem ir kā draugs, kuram var uzticēties un kurš par radušās problēmām nestāstīs citiem, bet palīdzēs tās risināt, individuāli runājot ar katru, un, protams, tas ir darbs ar vecākiem.
5. Apmeklējot skolas sociālo pedagogu par konsultācijām, nav jāmaksā.
6. Sociālais pedagogs ievēro profesionālās ētikas kodeksu, kas liek nodrošināt konfidencialitāti. Konsultāciju laikā iegūtā informācija netiek izpausta.
7. Par sociālo pedagogu var strādāt tikai tāds speciālists, kuram ir akreditēts augstskolas diploms par sociālā pedagoga izglītību un kvalifikāciju.


KĀDOS GADĪJUMOS VAR PALĪDZĒT SOCIĀLAIS PEDAGOGS?
SKOLĒNAM, JA:

• nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt;
• ir problēmas mājās;
• skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;
• ir mācīšanās grūtības;
• ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem;
• ir atkarības problēmas u.c.
VECĀKIEM, JA:
• radušās grūtības bērna audzināšanā;
• bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;
• bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
• bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem;
• bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti;
• bērnam ir atkarības problēmas;
• ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem līdzekļiem u.c.
KLASES AUDZINĀTĀJAM, JA:
• skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ;
• skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās;
• pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība;
• skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija;
• skolēns nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā;
• skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;
• skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.c.
VISU JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ IEVĒRO KONFIDENCIĀLITĀTI.