SKOLAS MEDMĀSA
• palīdz bērniem dažādu traumu gadījumos. Izskaidro galvas un vēdera sāpju iemeslus. Izskaidro pareizu ēšanas un dienas režīma nozīmi.

SKOLAS MEDMĀSA SADARBOJAS AR
• Skolas administrāciju;
• Skolas psihologu;
• Klašu audzinātājiem;
• Grupu audzinātājiem;
• Mācību priekšmetu skolotajiem;
• Nepieciešamības gadījumā ar citiem speciālistiem skolā vai ārpus tās.
SKOLAS MEDMĀSA
• Uzklausa;
• Informē;
• Konsultē;
• Sniedz atbalstu;
• Palīdz risināt konfliktsituācijas.