1. klasē uzņem audzēkņus ar priekšzināšanām izvēlētajā specialitātē (pēc sagatavošanas klases), taču atsevišķās specialitātēs atkarībā no vecuma un muzikālajām dotībām, audzēkņi var tikt uzņemti 1. klasē arī bez priekšzināšanām. Lai uzsāktu mācības 1. klasē: jāaizpilda Iesnieguma veidlapa Nr.1
(tai klāt jāpievieno bērna dzimšanas apliecības kopija un ģimenes ārsta izziņa); stājoties uz 2.-9. klasi, jāiesniedz mūzikas skolas liecība; jāpiedalās iestājpārbaudījumā. Uzņemot bērnus 1. klasē, iestājpārbaudījuma laikā tiek pārbaudīta bērna sagatavotība mācībām mūzikas vai mākslas programmā, kā arī muzikālās dotības.

Iestājpārbaudījuma laikā:
mūzikā - jāatskaņo sagatavota programma specialitātē (instrumenta spēlē, vai dziedāšanā); pārbauda bērna muzikālās dotības (muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu);
mākslā - jāizstrādā radošs darbs.
Iestājpārbaudījums uz 1.klasi notiks:
2018. gada 4. jūnijā no plkst.14.00 – 16.00
mūzikā – mazā skolā dir. vietn. kabinetā;
mākslā – mākslas programmu telpās.
Papildus informācija pa tālr. 25 127 109
Iesnieguma veidlapas atrodamas skolas mājas lapā sadaļā Mūzika un sadaļā Māksla, apakšsadaļā Uzņemšana 2018./2019. m. g. -> iesnieguma formas www.bmmp.lv